21 CSS officers posted to National Medical Commission

As many as 21 officers of Central Secretariat Service (CSS) have been posted to National Medical Commission (NMC). They are: Rak Krishan Bhoria, Ravinder Singh, Aujender Singh, Shambhu Sharan Kumar, Ashish Kumar Panda, Chaman Lal Gulera, K C Vasudevan, Vikrant Verma, Samir Sinha, Navaneetha Pramod, Bibhuti Bhushan Sinha, Shaleen Kumar, Richa Abha Bisht, Ashwini Yadav, Gaurav Singhi, Ravi Kant Meena, Sheetal Kharb, Pradeep Kumar, Sudhir Kumar and Deepak Verma.

Send Feedback