Whispersinthecorridors

Pratik Doshi to continue as OSD (R&S) to Prime Minister of India

Pratik Doshi, a private person, will continue as OSD (R&S) to the Prime Minister of India on co-terminus basis.

Send Feedback